Voorwaarden Domeinnamen, Hosting & Servers

Voorwaarden Domeinnamen, Webhosting & Servers

Copyright 2017,

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DODO internet.

 1. Definities
  1. DODO internet: hieronder gebruikte verzamelnaam voor elk van de bedrijven welke onder een of meer de handelsnamen van Reklamestudio V.I.V. worden gedreven; voor elk van die bedrijven zijn deze Algemene Voorwaarden toepasselijk.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van DODO internet wordt gesloten.
  3. Producten en diensten van DODO internet: de door DODO internet geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webhosting, dedicated server-verhuur, verhuur van colocatieruimte, huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
  4. Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door DODO internet, door haar schriftelijk of per e-mail bevestigd, van bestelling door Opdrachtgever van levering van Ć©Ć©n of meer producten of diensten van DODO internet.
  5. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere electromagnetische middelen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met DODO internet.
  2. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor DODO internet niet bindend en niet van toepassing.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DODO internet gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door DODO internet schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Een aanbieding of offerte gedaan door DODO internet heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Totstandkoming van een Overeenkomst
  1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat nadat de Opdrachtgever een (online) bestelformulier c.q. Overeenkomst (voor dedicated servers, co-locatie, hosting en aanvullende diensten) heeft ingevuld, ondertekend en opgestuurd middels e-mail/post/fax, schriftelijke of electronische acceptatie daarvan door DODO internet heeft plaatsgehad.
  2. Het staat DODO internet vrij om totstandkoming van een Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst hebben pas rechtseffect indien schriftelijk vastgelegd.
 5. Aanvang, duur en beƫindiging
  1. De Overeenkomst gaat in per datum van het begin van de dienstverlening door DODO internet. De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke of electronische overeenkomst. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiƫle contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk is overeengekomen een einde van rechtswege per datum einde contractstermijn, want alleen dan eindigt de overeenkomst op datum einde contractstermijn. Op iedere verlenging volgt opnieuw stilzwijgend verlenging voor 12 maanden tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de dan lopende verlengings-periode van 12 maanden heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te willen verlengen. In dat geval eindigt de Overeenkomst op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt.
  2. De sub 1 hierboven bedoelde mededeling van niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per fax of via het klantensysteem gedaan. Bij niet-respectering van ƩƩn of meer van deze voorwaarden is de Overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging/beƫindiging van de Overeenkomst gedurende de dan lopende contractsperiode.
  3. DODO internet heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beĆ«indigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de in dit artikel genoemde gevallen is DODO internet gerechtigd om hardware welke eigendom is van Opdrachtgever, onder zich te houden totdat integrale voldoening van DODO internetā€™s vorderingen heeft plaatsgehad. Voorts is DODO internet in de in dit artikellid genoemde gevallen gerechtigd tot beĆ«indiging van de domeinnaamregistratie bij SIDN en/of andere domeinnaamregistratie-organisaties van de website van Opdrachtgever, en is DODO internet gerechtigd tot beĆ«indiging van bewaring van data van Opdrachtgever.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 heeft DODO internet het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beƫindigen indien:
   1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
   2. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
   3. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
   4. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/commerciƫle MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers/shared hosting servers.
  5. De aangeboden diensten van DODO internet mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
   1. spamming;
   2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
   3. het verspreiden van kinderpornografie;
   4. het uiten van racistische leuzen;
   5. het aanzetten tot oproer;
   6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

    Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door Opdrachtgever dan heeft DODO internet het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beƫndigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

 6. Ā Levering en leveringstijd
  1. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst of op een later af te spreken tijdstip.
  2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
  3. Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van ongeveer 24 uur maar dit kan uitlopen tot enkele weken e.a. mede afhankelijk van de betreffende NiC.
 7. Overmacht
  1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van DODO internet.
  2. DODO internet is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden ontbonden, indien en zodra die overmacht langer dan 1 maand duurt.
 8. Schijfruimte en data
  1. De schijfruimte en het dataverkeer, welke Opdrachtgever is toegestaan, is afhankelijk van het gekozen pakket respectievelijk bijzondere afspraken. Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende tijdsperiode. In geval de Opdrachtgever meer verbruikt dan de overeengekomen limiet, brengt DODO internet Opdrachtgever dit extra verbruik in rekening. DODO internet is gerechtigd om als extra verbruik meer dan incidenteel voorkomt, Opdrachtgeverā€™s pakket te vergroten, zulks tegen de meerkosten van dat grotere pakket ten opzichte van het tot dan voor Opdrachtgever geldende pakket. DODO internet heeft te allen tijde het recht om het account van Opdrachtgever offline te plaatsen indien dat account de overige gebruikers van DODO internetā€™s systemen kan hinderen door het door dat account onttrekken van teveel bandbreedte/schijfruimte/data traffic en/of processorbelasting, queries of dergelijke. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door Opdrachtgever worden gemaakt op vergoeding door DODO internet van schade, in welke vorm dan ook of te welken titel ook of te welken belope ook.
 9. Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van DODO internet. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
  2. Van DODO internet kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
  3. Opdrachtgever vrijwaart DODO internet tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
  4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van DODO internet, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
  5. Indien naar het redelijk oordeel van DODO internet een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van DODO internet en/of van de dienstverlening aan klanten van DODO internet zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan, of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, is DODO internet gerechtigd om Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden, ofwel kan DODO internet haar dienstverlening opschorten en bijv. het account respectievelijk de server van Opdrachtgever offline plaatsen.
  6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van DODO internet, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
  7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan DODO internet. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die DODO internet als gevolg daarvan lijdt.
  8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar data/content/websites/users/databases te bewaren. DODO internet is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van website/users/databases bij eventuele storingen of dergelijke.
 10. Dienstverlening en onderhoud
  1. DODO internet zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om haar diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
  2. DODO internet zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
  3. Opdrachtgever dient storingen terstond te melden aan DODO internet.
  4. DODO internet garandeert op geen enkele wijze dat de diensten welke zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
  5. De kosten van opheffing door DODO internet of door door haar ingeschakelde derden van enige storing, komen voor rekening van DODO internet, tenzij;
   1. Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; of,
   2. Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; of,
   3. De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden,

    In welke gevallen Opdrachtgever die kosten draagt.
 11. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2. DODO internet heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. schriftelijk of elektronisch bericht aan Opdrachtgever alsook door publicatie op de website van DODO internet. Opdrachtgever is in zoā€™n geval gerechtigd de Overeenkomst ā€“ mits schriftelijk ā€“ te beĆ«indigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, dit tot uiterlijk 14 dagen vĆ³Ć³r die inwerkingtreding.
 12. Annulering order door Opdrachtgever
  1. Indien Opdrachtgever een order tot registratie-aanvraag van een domeinnaam annuleert voordat DODO internet de bestelde domeinnaam heeft aangevraagd of verhuisd bij de daartoe bevoegde instantie, is Opdrachtgever aan DODO internet een bedrag van Euro 25,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) verschuldigd. Annulering door de Opdrachtgever van enige Overeenkomst voor een andere dienst of voor een ander product heeft geen rechtseffect.
 13. Betalingsvoorwaarden
  1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DODO internet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door DODO internet is ontvangen.
  3. De terzake de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd
  4. DODO internet stuurt Opdrachtgever een kwartaal- of jaar- factuur of een factuur over een aantal jaren voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door middel van automatische incasso of overschrijving. Particulieren dienen te allen tijde te betalen d.m.v. automatische incasso. Indien Opdrachtgever niet d.m.v automatische incasso betaalt, brengt DODO internet administratiekosten per factuur in rekening. Contracten langer dan Ć©Ć©n jaar zijn alleen mogelijk op basis van betaling door middel van automatische incasso.
  5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  6. Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zal door DODO internet naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht.
  7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum van de rekening aan DODO internet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DODO internet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
  8. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
  9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geĆÆncasseerd of niet aan DODO internet is voldaan.
  10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geĆÆncasseerd of niet worden ontvangen, brengt DODO internet een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering, en ook is DODO internet gerechtigd tot het opschorten van haar dienstverlening, bijv. het offline plaatsen van Opdrachtgeverā€™s account.
  11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geĆÆncasseerd wordt, dan restitueert DODO internet het teveel geĆÆncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever.
 14. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Het is Opdrachtgever toegestaan de op de DODO internet-site aanwezige software waarop blijkens expliciete mededeling geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die blijkens expliciete mededeling uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken voor eigen privƩ-gebruik.
  2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ā€œsharewareā€) te respecteren en vrijwaart DODO internet tegen enige aanspraak terzake.
 15. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het door DODO internet vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van DODO internet.
 16. Aansprakelijkheid
  1. DODO internet zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan DODO internet opgedragen taak mag worden verwacht.
  2. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat DODO internet bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar DODO internet geen invloed op kan uitoefenen. DODO internet aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met DODO internet of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DODO internet.
  3. DODO internet is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan DODO internet toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.
  4. De maximale aansprakelijkheid van DODO internet voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan DODO internet toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van DODO internet zal echter nimmer meer bedragen dan Euro 500,- ā€“ .
  5. De maximale aansprakelijkheid van DODO internet voor zaak- en/of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan Euro 250,- ā€“ per gebeurtenis.
  6. Iedere aansprakelijkheid van DODO internet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  7. De in lid 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DODO internet.
  8. De aansprakelijkheid van DODO internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en DODO internet ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat DODO internet in staat is adequaat te reageren.
  9. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DODO internet meldt.
  10. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan DODO internet ter beschikking gestelde gegevens. DODO internet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. DODO internet houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen betrekkelijk persoonsgegevens als door Opdrachtgever aan DODO internet ter beschikking gesteld.
  11. Opdrachtgever vrijwaart DODO internet tegen alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van DODO internet.
  12. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DODO internet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DODO internet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  13. DODO internet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
  14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DODO internet mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.
  15. DODO internet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.
  16. In geval van plaatsing van een eigen server in het netwerk (co-locatie) van DODO internet door de Opdrachtgever, is DODO internet op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele mankementen in de hardware van de ge-coloceerde server.
 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 18. Buitengebruikstelling
  1. DODO internet heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DODO internet niet nakomt dan wel in strijd handelt met artikel 5, artikel 8, artikel 9 en/of artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. DODO internet zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DODO internet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. DODO internet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
  3. Tot indienststelling wordt overgegaan zodra Opdrachtgever binnen een door DODO internet gestelde termijn zijn verplichtingen nakomt en het bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Euro 25,ā€” excl. BTW.
 19. Reclame
  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DODO internet vervalt.
  2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van DODO internet.
  3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aanpast, vervangen of vergoed.
  4. Reclame schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 20. Upgrading / Downgrading virtuele hosting pakketten
  1. Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contractsverlengingsdatum. Opdrachtgever dient downgrading minimaal 2 maanden voor het einde van de dan lopende contractsperiode schriftelijk te verzoeken aan DODO internet, bij gebreke van welkeā€“tijdige-mededeling DODO internet niet gehouden is aan dat verzoek gevolg te geven.
 21. Geschillenregeling en toepasselijk recht etc.
  1. De rechter nabij de vestigingsplaats van DODO internet is bij uitsluiting van andere geschillenbeslechters bevoegd om van geschillen kennis te nemen, behoudens andersluidend dwingend recht. Niettemin heeft DODO internet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op elke Overeenkomst tussen DODO internet en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. In geval van onderlinge strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of bijlagen geldt als rangorde dat ten eerste toepasselijk is/zijn de Overeenkomst, ten tweede de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst en tenslotte deze Algemene Voorwaarden.
  5. DODO internet heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen en bovendien is DODO internet gerechtigd om de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te doen zijn. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van enig recht om zulks te weigeren. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en DODO internet zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  6. Van DODO internet kan niet worden verlangd dat zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt de voorwaarden, Wettelijke of algemene of andersoortige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van enig Netwerk dat direct en/of indirect verbonden is met het netwerk van DODO internet. Intussen zal Opdrachtgever zich houden aan die voorwaarden en DODO internet vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor iedere aanspraak als gevolg van niet-respectering van die voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Versie: 1.0 Verwerkersovereenkomst DODO internet

Om te voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens heeft DODO internet een verwerkersovereenkomst opgesteld met betrekking tot die diensten die door DODO internet worden verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van DODO internet
 • DODO internet: het bedrijf DODO internet, gevestigd te Warmenhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37069678.
 • Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever: is de (rechts)persoon die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Waar in deze Verwerkersovereenkomst Verwerkingsverantwoordelijke staat kan ook Opdrachtgever worden gelezen en vice versa.
 • Verwerker: is de (rechts)persoon die van de verwerkingsverantwoordelijke/ opdrachtgever de opdracht krijgt om persoonsgegevens te verwerken.
 • Sub-verwerker: is de (rechts)persoon die ten behoeve van DODO internet persoonsgegevens verwerkt.
 • Betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DODO internet en Opdrachtgever op grond waarvan DODO internet Diensten levert aan Opdrachtgever. De Verwerkersovereenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
 • Verwerkersovereenkomst: een Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever en een Verwerker zijn binnen de AVG verplicht om een verwerkersovereenkomst met elkaar aan te gaan. Bij het tot stand komen van een Overeenkomst zoals bedoeld in onze Algemene Voorwaarden komt tevens de Verwerkersovereenkomst tot stand. De Verwerkersovereenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Verwerkersovereenkomsten welke niet door DODO internet zijn opgesteld worden door DODO internet niet erkend en kunnen nimmer onderdeel zijn van de Overeenkomst.

Artikel 2. Het doel van de verwerking

2.1 Verwerker zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de Overeenkomst en niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieƫn van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1.

Artikel 3. Overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt

3.1 Voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • NAW-gegevens
 • e-mail adressen
 • Bedrijfsgegevens (o.a. BTW identificatienummers)
 • IP-adressen
 • overige mogelijke categorieĆ«n van niet bijzondere persoonsgegevens

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

4.2 Verwerker zal de Opdrachtgever op haar verzoek mede delen om welk land of welke landen binnen de Europese Unie het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1 De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

5.2 De Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Opdrachtgever.

5.3 De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 De verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2 De verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • een beveiligd intern netwerk
 • back-up systeem op geografisch gescheiden plaatsen
 • update maatregelen
 • virusscans
 • firewalls
 • logging en monitoring maatregelen
 • wachtwoord beheer

6.3 Alleen personen die door de Verwerker hiertoe zijn gemachtigd hebben toegang tot de persoonsgegevens. Hiernaast zijn deze personen uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

6.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden volgens de Opdrachtgever een afdoende beveiligingsniveau.

Artikel 7. Meldplicht

7.1 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de Verwerker de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek.

7.2 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: – wat de (vermeende) oorzaak is van het lek – wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is – wat de (voorgestelde) oplossing is – wie geĆÆnformeerd is

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1 In het geval een Betrokkene een verzoek richt aan de Verwerker met betrekking tot zijn in Hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten zal de Verwerker het verzoek doorsturen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen, waarbij de Verwerker de Opdrachtgever, binnen zijn organisatorische en technische mogelijkheden, zo goed mogelijk zal bijstaan. De Verwerker mag de Betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Data Protection Impact Assesment (DPIA) en Audit

9.1 De Opdrachtgever heeft het recht om een DPIA of Audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst.

9.2 De audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

Ā 9.3 Verwerker zal aan de DPIA/Audit meewerken en alle redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

9.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde DPIA/Audit zullen door beide partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door Ć©Ć©n of beide partijen.

9.5 De kosten van een DPIA en/of Audit worden door de Opdrachtgever gedragen.

Artikel 10. Sub-verwerkers

10.1 Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van een Sub-verwerker. De Verwerker zal aan een Sub-verwerker eenzelfde eisen en verplichtingen stellen als welke uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de Verwerker.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 DODO internet is in het kader van de totstandkoming, nakoming of uitvoering van de Verwerkersovereenkomst niet aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

11.2 De totale aansprakelijkheid van DODO internet voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DODO internet van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van DODO internet, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken.

11.3 De aansprakelijkheid van de Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

11.4 Tenzij nakoming door de Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van de Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien de Opdrachtgever de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bewerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen de Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.6 De Opdrachtgever vrijwaart DODO internet tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

Artikel 12. Duur en beƫindiging

12.1 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst. Bij beƫindiging van de Overeenkomst eindigt ook de Verwerkersovereenkomst en vice versa.

12.2 Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beƫindigd, heeft de Opdrachtgever 30 dagen de tijd om de verstrekte persoonsgegevens op te vragen.

12.3 De Verwerker zal al die persoonsgegevens bewaren zoals volgt uit de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijke verplichting houdt in dat bron-, afgeleide- en vaste gegevens minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. Persoonsgegevens die niet onder deze kwalificatie vallen zullen na 30 dagen van de servers en systemen van de Verwerker worden verwijderd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 De (Verwerkers)Overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen, welke tussen de Verwerker en Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met de (Verwerkers)Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin de Verwerker gevestigd is.

Ā 

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

De Verwerker gaat niet na op klantomgevingen welke (persoons)gegevens verwerkt worden. Daarom gaat de Verwerker er standaard vanuit dat zij verwerker zijn van de categorie standaard persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc.) en heeft daar de standaard beheersmaatregelen voor doorgevoerd.

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de categorie bijzondere persoonsgegevens (zoals burger service nummer, ras/ ethische afkomst, gezondheidsgegevens, geloofs-/ levensovertuiging, ā€œafwijkendeā€ geaardheid, politieke voorkeur/ -opvatting, seksuele geaardheid/ -gedrag, lidmaatschap vakbond, juridische gegevens, genetische-/ biometrische gegevens) laat verwerken door de Verwerker en daar specifieke beheersmaatregelen aan stelt, dient dit specifiek door de verwerkingsverantwoordelijke gemeld te worden aan de Verwerker. Ā 

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven categorieƫn betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Voorwaarden Registries